Arbetssätt och fokusområden

”Von Bahr är ett Mikrokosmos där alla barn och vuxna blir respekterade och bekräftade för de individer de är”. 

På Von Bahrs förskola arbetar vi med natur miljö och teknik i en mångkulturell miljö. Utifrån vår lyhördhet och barnens självklara delaktighet vill vi bidra till att barnen växer upp till nyfikna, respektfulla och ansvarskännande människor.

Natur, miljö & teknik
      Mångkultur       Hållbar utveckling      Reggio Emilia

Vi har ett projektinriktat arbetssätt där vi pedagoger observerar och dokumenterar barnen för att bidra till deras fortsatta utforskande.

  • Ett projekterande arbetssätt bygger på ett gemensamt experimenterande och utforskande - där barn och pedagoger formulerar ett problem/ en frågeställning innan de söker lösningar.

  • Ett projekterande utforskande arbetssätt utgår ifrån barnens erfa-renheter, intressen, behov och åsikter och förbinder dem med lä-roplanens mål och intentioner.

  • I ett projekterande utforskande arbetssätt synliggörs barns och pedagogers lärprocesser. Pedagogisk dokumentation är ”motorn” i verksamheten och leder till att verksamheten omskapas i syfte att utmana barnen vidare i lärandet.

  • Ett projekterande utforskande arbetssätt utgör förskolans undervisning och skall bidra till att barnens förmågor utvecklas.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Arbetssätt och fokusområden