Fokusområden

På Von Bahrs förskola jobbar vi med fokusområde språk samt gamla Uppsala enhets gemensamma fokusområde "mitt möte med vär(l)den"

Språk

syfte:
"Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen." (lpfö98 rev 10)

"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande."

Mitt möte med vär(l)den

Syfte:
Förskolan vilar på demokratins grund. Det förutsätter att grundläggande värden tydliggörs och erfars i den dagliga verksamheten. Genom att bedriva verksamheten i demokratiska former vill vi lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen att vara en del av samhället. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Med detta fokus vill vi bidra till att barnen utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar för allt levande och för vårt samhälle. Vi vill bidra till att barnen utvecklar sin identitet, sin självständighet samt känner delaktighet i sin egen kultur och samhället

Uppdaterad: